Växter på Åland

Åland är ett naturligt skärgårdslandskap som består av tusentals öar, holmar, kobbar och skär. Ålands har ett milt klimat till stor del präglat av närheten till havet. Det är det milda klimatet i kombination med en bördig och kalkrik jordmån som bidrar till den åländska floran och faunan. Det åländska landskapet täcks till stora delar av dess urberg, den röda rapakivigraniten. Den röda graniten och vilda kärlväxter som ormbunkar, träd, buskar, örter och ris hör till de mest karaktäristiska inslagen på ön.

Ålands natur
Landskapet på Åland präglas av stora naturskillnader, ytterskärgårdens karga kobbar och skär blir en stark kontrast till det växtrika och bördiga landskapet på det åländska fastlandet. Stora delar av fastlandet täcks av barrskog kombinerat av partier av lövträd som ek, ask, alm, lönn och lind. Även en hel del odlingsbar mark som åkrar och lövängar finner du på Ålands fastland. Växtgeografiskt befinner sig Åland inom den boreonemorala zonen, den zon som också utmärker de mellersta delarna av Sveriges landskap där inslag av gran, tall, lövträd och mer sydliga arter av kärlväxter dominerar. För finländarna är Ålands natur mycket exotisk då många inslag av dess växter helt eller delvis saknas på det finländska fastlandet. Om du vill uppleva den Åländska naturen i sin prakt ska du befinna dig på ön på våren och försommaren när öns alla lövängar med blåsippor, vitsippor, svalört, gullviva och orkidéer slår ut. Ålands landskapsblomma Gullvivan är en av de blommor som du kan se på de välkända lövängsreservaten Ramsholmen och Nåtö.

Naturvård på Åland
För att bevara Ålands fina naturskatt har en egen naturvårdslagstiftning upprättats, med särskilda fridlysningsbestämmelser för den vilda floran och faunan. Målet är att se till att skydda känsliga arter av växter eller djur från utrotning. Det uppnås främst genom fridlysning och upprättanden av naturreservat. Ett fyrtiotal naturreservat av olika slag är spridda runt ön, för besök rekommenderas de större reservaten som är anpassade med informationstavlor och naturstigar. Eftersom naturreservaten är skyddade så är allemansrätten begränsad. Regler för respektive reservat hittar du på Miljöbyråns hemsida.